Omstruktureringer og restruktureringer

Les dissee artiklene om: Finansielle og Operasjonelle omstruktureringer.

Omstruktureringer av selskaper og virksomheter er ofte knyttet til ”balanseorienterte krisesituasjoner”

... med redesign av balanser og omfattende endringer i selskapsstruktur, forretningsportefølje og aktiva-allokering, og med ny kapitalstruktur og refinansiering. Derfor er f.eks. verdivurderinger normalt et viktig verktøy i en omstrukturering eller restrukturering (se også Eierstrategier, eierprosesser og Corporate Finance).

Operasjonelle og finansielle restruktureringer

Restruktureringer har to komponenter: en operasjonell restrukturering - som så er grunnlag for en finansiell restrukturering. Det er en utfordring i finansbransjen at man med restrukturering i første rekke tenker på finansielle restruktureringer i betydningen refinansieringer, og at det er for svak kompetanse om fundamentet for en finansiell restrukturering - som nesten alltid er en god plan for den operasjonelle. Rasjonelle investorer og långivere er normalt ikke særlig medgjørlige (og bør heller ikke være det!) før den operasjonelle omstruktureringsplanen er på bordet.

Restrukturering som endringsverktøy

Restruktureringer (se artiklene om operasjonell og finansiell restrukturering) benyttes også når en virksomhet endrer strategi, og som en konsekvens ønsker å skille ut et forretningsområde i et eget selskap eller å selge en enhet (se M&A – virksomhetssalg/salgsprosesser). Dette kan kreve komplekse endringer i allokering av eiendeler, endringer i produksjonsapparat, leverandørstruktur, reforhandling av lån eller en helt ny kapitalstruktur – altså en restrukturering. Det samme gjelder ved fisjoner.

Gjennomføring av restruktureringer og omstruktureringer krever typisk en prosjektledelse med høy tillit hos en kombinasjon av interessenter som kreditorer, eiere og banker/långivere.

Figuren under er tatt fra fagnotat #7 (web versjonen finner du her), som drøfter bruk av M&A som verktøy for omstruktureringer i krisetider:
Drivere for M&A i krisetider, 
 
 omstrukturering, omstruktureringer, potensial for omstrukturering, potensial til omstrukturering, plan for omstrukturering, 
 hvordan gjøre en omstrukturering, hvordan gjennomføre en omstrukturering, 
 prosjekt for omstrukturering, tiltak for omstrukturering, forberedelse for omstrukturering, forberedelse til omstrukturering, 

 restrukturering, restruktureringer, potensial for restrukturering, potensial til restrukturering, plan for restrukturering, 
 hvordan gjøre en restrukturering, hvordan gjennomføre en restrukturering, 
 prosjekt for restrukturering, tiltak for restrukturering, forberedelse for restrukturering, forberedelse til restrukturering, 

 kapitalstruktur, selskapsstruktur, krise, krisesituasjon, kreditorer, långiver, banker, 
 balanser, redesign, refinansiering, låneportefølje, snuoperasjon, forhandling, eiere, strategi, strategivalg, 

 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les mer om operasjonell restrukturering, om finansiell restrukturering, om integrasjonsprosesser og synergiuttak, om produksjons- og logistikkstrategier, om disrupsjon og effektiv ledelse, om systematisk utvikling av eierverdier, om et alternativt syn på verdivurderinger, om M&As rolle i restrukturering og krisesituasjoner, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, om valget mellom finansielle eller industrielle eiere, om M&A interessekonflikter og god eierstyring, om generasjonsskifte, om bruk av strategiske allianser/joint ventures som restruktureringsverktøy, om konkurransekraft og konkurransestrategier, og om organisering og gjennomføring av strategiprosesser.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Relevante artikler i nedlastingssenteret: fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater, fagnotat #6: Snuoperasjoner og krisehåndtering, fagnotat #7: Vinn eller forsvinn - om M&A i krisetider, fagnotat #11 Produksjonsstrategier - undervurderte og misforståtte, fagnotat #15: Bør du velge finansielle eller industrielle eiere?, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #21: Om disrupsjon – og konsekvenser for styrer og ledelse, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, fagnotat #23: Finansielle restruktureringer, fagnotat #24: Generasjonsskifte som styrt eierprosess, fagnotat #25: Finansieringsstrategier for vekstbedrifter, fagnotat #26: Et alternativt syn på verdivurderinger og finansmatematikk, eller fagnotat #27: Strategiske allianser og joint venture samarbeid.

Fakta

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter ifm. omstruktureringer og restruktureringer. Typisk rolle er som konsulent / rådgiver og prosjektleder for lønnsomhets- og kapitalbindingsanalyser, etterfulgt av en ombygging av forretningsportefølje, balanse og eierstruktur i samarbeid med andre eksterne rådgivere som advokat og revisor.

 • 15+ gjennomførte komplekse omstruktureringer – både kriseorienterte og strategiorienterte. Fokus på ombygging av balanser for selskaper og virksomheter med tilhørende endringer i forretningsportefølje, selskaps- og kapitalstruktur, eierstruktur, låneporteføljer og finansiering.
  Disse prosjektformene kan også ta utgangspunkt i en eiersituasjon som ikke fungerer, og der restruktureringen drives frem av ønsker om delingsløsninger eller der en ombygging er tilpasset en ny eierstruktur.
  Deltakelse i styringsgrupper i et antall andre omstruktureringer / restruktureringer som ekstern spesialist / ekspert.

 • Balansestørrelser fra ca. 200 – 2.500 MNOK.