Strategi og strategiprosesser (se også: Strategi og riktig bruk av M&A verktøy)

Alle mener noe om strategi ... uten å kunne definere hva det faktisk er! Riktig strategiarbeid med riktige prioriteter starter med en definisjon av strategi som fungerer:

En strategi er en samling av samordnede og tverrfaglige tiltak for å etablere og beholde robuste konkurransefortrinn.

Om konkurransefortinn, konkurransekraft og konkurransestrategier

Robuste konkurransefortrinn skapes gjennom å systematisk bygge konkurransekraft i samsvar med kriteriene for leverandørvalg i de kundesegmentene man velger å betjene.

Kvaliteten på disse valgene er kritisk viktige.
Les disse artiklene om Konkurransekraft og konkurransestrategier og om Riktig segmentering.

Ulike typer strategier og strategiplaner

Det finnes en rekke ulike og relevante typer av strategier. Virksomhetsstrategier omfatter hele virksomheten.
Vekststrategier påvirker spesielt verdiutvikling (og dermed eierstrategier), bl.a. fordi vekst påvirker kapitalbinding og risiko. M&A strategier omhandler oppkjøp ifm. den ikke-organiske delen av en vekststrategi (oppkjøpsstrategier) eller strategier for salg av ikke-kjerne virksomhet. Corporate strategier er porteføljestrategier for konserner med flere virksomheter, der man balanserer kapitalallokering med risiko, vekst og kontantstrøm.

På nivået under hele selskapet eller virksomheten bygger man konkurransekraft gjennom ulike verdikjede-strategier som understøtter hovedstrategien. Eksempler er strategier for produksjon og logistikk for primærpunksjoner; eller finansieringsstrategier for støttefunksjoner. Det kan også være fagstrategier som dekker flere funksjonsområder, som f.eks. innovasjonsstrategier, riktig segmentering, prisingsstrategier, strategier for internasjonalisering - eller strategier for teknologioverføring og internasjonal lisensiering av knowhow/rettigheter.

Gjennomføring av strategiplaner er undervurdert ... fra ord til handling!

Virkeliggjøring av en strategi er en undervurdert ledelsesprioritet i de fleste bedrifter. Utfordringene er spesielt knyttet til mangel på eierskap til prioritetene, samt at de tiltakene som skaper konkurransefortrinn og økt konkurransekraft nesten alltid er tverrfaglige – dvs. at de "ikke passer" med den organisatoriske inndelingen. Derfor er kvaliteten på strategiprosessen spesielt viktig: valg av faseinndeling, deltakelse, arbeidsmetodikk, etc. Et vellykket strategiprosjekt med ambisjon om gjennomføring krever derfor en riktig designet og gjennomført strategiprosess.

Figuren under er tatt fra artikkelen om konkurransekraft og konkurransestrategier, som drøfter hvordan konkurransefortrinn kan forstås som grunnlag for strategi, strategiplaner og strategiprosesser:
Eksempler på ulike profiler av konkurransekraft og konkurransestrategier som basis for strategi, 
 
 strategi, strategier, strategiplan, strategiplaner, 
 strategivalg, valg av strategi, strategiske valg, strategiske beslutninger, strategibeslutning, strategibeslutninger, strategiprosess, strategiprosesser, 

 hva er strategi, hva er en strategi, strategidefinisjon, definisjon av strategi, 
 ulike strategier, ulike typer strategier, ulike strategiplaner, ulike typer strategiplaner, ulike fagstrategier, ulike typer fagstrategier, 

 vekststrategi, vekststrategier, virksomhetsstrategi, virksomhetsstrategier, bedriftsstrategi, bedriftsstrategier, 
 finansieringsstrategi, finansieringsstrategier, investorstrategi, investorstrategier, 
 produksjonsstrategi, produksjonsstrategier, logistikkstrategi, logistikkstrategier, innovasjonsstrategi, innovasjonsstrategier, 
 eierstrategi, eierstrategier, M&A strategi, M&A strategier, porteføljestrategi, porteføljestrategier, corporate strategi, corporate strategier, 
 
 konkurransefortrinn, konkurransekraft, konkurransestrategi, konkurransestrategier, 

 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma, 

 strategikonsulent, konsulent strategi, konsulent strategiprosesser, konsulent strategiplaner, 
 strategirådgiver, rådgiver strategi, rådgiver strategiprosesser, rådgiver strategiplaner, 
 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma

Om strategi og forretningsutvikling

Kort uttrykt: strategi dreier seg om å vinne ift. konkurrenter, forretningsutvikling om å "utvikle forretning". Les denne artikkelen om forretningsutvikling.

Andre relevante artikler

Les også om konkurransekraft og konkurransestrategier, om riktig segmentering, om pris- og prisingsstrategier, om vekststrategier og om vekst og KPI design, om innovasjonsstrategier, om strategier for utvikling av bedre forretningsmodeller, om internasjonale strategier for teknologibedrifter, om strategier for teknologioverføring og lisensiering, om å forstå teknologitrender, konkurransekraft og "disruption", om disrupsjon og konsekvenser for effektiv ledelse, om produksjons- og logistikkstrategier, om valg av strategi og riktig bruk av M&A, om utvikling av konkurransekraft gjennom bruk av M&A, om oppkjøpsstrategier, om strategier for salg av virksomheter, om bruk av strategiske allianser/joint ventures som vekstverktøy, om eierstrategier og om strategier for utvikling av eierverdier, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, og om organisering og gjennomføring av strategiprosesser som fungerer. Denne artikkelen om operasjonell restrukturering er også relevant for strategi, strategiplaner og strategiprosesser.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

I nedlastingssenteret vil du finne artikler og metodeverktøy som beskriver grunnleggende strategiske problemstillinger og dilemmaer knyttet valg av strategi og type strategiprosess.

Se f.eks. fagnotat #2: Strategi og riktig bruk av M&A, fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater, fagnotat #4: Eierstrategier og utvikling av eierverdier, fagnotat #8: Hvordan M&A fremmer og hemmer konkurransekraft, fagnotat #9: Internasjonale strategier og forretningsutvikling for teknologibedrifter, fagnotat #10: Om strategi, teknologitrender, konkurransekraft og disruption, fagnotat #11 Produksjonsstrategier - undervurderte og misforståtte, fagnotat #12: Forretningsutvikling gjennom internasjonal teknologioverføring og lisensiering, fagnotat #16: Om strategi, konkurransekraft og konkurransestrategier, fagnotat #17: Innovasjonsstrategier, fagnotat #18: Vekststrategier - den viktigste driveren for økte eierverdier, fagnotat #19: Målstyring og KPIer for vekststrategier, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #21: Om disrupsjon – og konsekvenser for styrer og ledelse, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, fagnotat #25: Finansieringsstrategier for vekstbedrifter, fagnotat #28: En algoritme for riktigere forretningsmodeller, fagnotat #29: Segmentering – mest misforstått blant strategiske verktøy, eller fagnotat #30: Pris- og prisingsstrategier – ukjent terreng for de fleste.

Fakta:

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter innen strategi og vekststrategi, utvikling av strategiplaner og ledelse av strategiprosesser. Typisk rolle er som konsulent / rådgiver og prosjektleder for strategiprosesser med fokus på vekst eller på resultatforbedringer, og med deltakelse fra ledergrupper og interne linjeressurser.

 • 50+ strategiprosesser med utvikling av robuste vekststrategier, konkurransestrategier, porteføljestrategier og forretningsstrategier i konkurranseutsatte og uoversiktlige situasjoner. Fokus på håndtering av komplekse og sensitive situasjoner med høy risiko og resultateffekt.
  Deltakelse i styringsgrupper i et antall andre strategiprosjekter som ekstern spesialist / ekspert.

 • Virksomhetsstørrelser fra SMB (10-50 MNOK), opp til konserner med omsetning ca. 5.000 MNOK.