Eierstrategier, eierprosesser, generasjonsskifte og Corporate Finance

Les denne artikkelen om: Strategier for utvikling av eierverdier.

En eierstrategi er en spesialisert type strategiplan med hovedfokus på verdibygging, risiko, kontroll, eierroller, aksjonærstruktur, utbyttepolitikk og aksjelikviditet.

Formålet med en eierstrategi er å disponere en samordnet plan for optimal utvikling av eierverdier innenfor rammen av akseptabel risiko, og uten at en høy kapitalbinding ødelegger evnen til å betale utbytter. For eksempel er det klare dilemmaer mellom en vekststrategi og en eierstrategi fordi vekst krever kapital (ift. eiernes ønske om utbytte) og fordi vekst bygger merverdi, men også innebærer økt risiko (ift. eiernes typiske ønske om utbyttestabilitet).

Eierprosesser og utvikling av eierstrategier

En eierprosess består typisk av et sett med møter, workshops og 1:1 dialoger - der man fokuserer på eiernes prioriteter og samtidig beslutter de kritiske delene av forretningssstrategien som representerer dilemmaer ift. eierrollen (valg av vekststrategi er et godt eksempel). Et annet eksempel på en eierprosess er utvikling av eierstrategier for styrer i spesielt krevende eiersituasjoner: f.eks. å beskytte mot en ekstern oppkjøper samtidig med å finne alternative kjøpere til selskapet, stramme inn interne aksjonæravtaler og vedtekter i tråd med langsiktige eiermål, refinansiere (for å gjøre virksomheten uavhengig av eierne), og å bygge om eierstrukturen til å bli mer robust. Ofte er alt dette samlet i en eierstrategi som i slike situasjoner representerer en ”integrert pakkeløsning" for både utvikling og beskyttelse av eierverdier.

Generasjonsskifte

En spesiell type eierprosess er et generasjonsskifte, der man i en spesialtilpasset eierstrategi systematisk overfører eierskap, eierverdier og innflytelse til neste generasjon. Aktuelle oppgaver er å samordne arvingenes og virksomhetens behov gjennom et sett med virkemidler som er formalisert og dokumentert i eierstrategien. Ulike preferanser ift. evner, interesser og roller håndteres via en gjennomtenkt delingsmodell, supplert med mekanismer av finansiell- og juridisk karakter som plasseres i en kombinasjon av vedtekter og aksjonæravtaler. Håndtering av innflytelse/kontroll kan eksempelvis gjøres gjennom ulike aksjeklasser eller direkte i en aksjonæravtale. Fragmentering av eierskapet (uønsket aksjespredning) kan f.eks. håndteres gjennom en struktur med bakenforliggende holdingselskaper.

Figuren under er tatt fra fagnotat #4 (web versjonen finner du her), og viser en modell for maksimering av eierverdier ifm. utvikling av robuste eierstrategier:
Verdidrivere for eierstrategier og eierprosesser med mål om maksimering 
 av eierverdier, 
 
 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma, 
 eierverdi for bedrift, eierverdier for bedrift, eierverdi for virksomhet, eierverdier for virksomhet, eierverdi for selskap, eierverdier for selskap, eierverdi for aksjeselskap, eierverdier for aksjeselskap, eierverdi for firma, eierverdier for firma, 
 eierstrategi for bedrift, eierstrategi for virksomhet, eierstrategi for selskap, eierstrategi for aksjeselskap, eierstrategi for firma, 
 eierprosess for bedrift, eierprosess for virksomhet, eierprosess for selskap, eierprosess for aksjeselskap, eierprosess for firma, 
 
 utvikling av verdier, økning av verdier, bygging av verdier, maksimering av verdier, 
 utvikling av eierverdier, økning av eierverdier, bygging av eierverdier, maksimering av eierverdier, 
 utvikle verdier, øke verdier, bygge verdier, maksimere verdier, 
 utvikle eierverdier, øke eierverdier, bygge eierverdier, maksimere eierverdier
Figur 1: En modell for maksimering av eierverdier

Corporate Finance

Corporate finance har ingen god norsk betegnelse, men er et samleuttrykk for ulike prosjekttyper knyttet til selskapers passivaside: finansieringsstrategier og forhandlinger med finansielle eller industrielle investorer, refinansieringer/optimering av kapitalstruktur, verdivurderinger ifm. budsituasjoner, delinger/fisjoner mellom aksjonærgrupper, og utvikling av eierstrategier (inkl. emisjoner). Verdivurderinger er sjelden selvstendige prosjekter; de utarbeides som regel for å vurdere oppkjøpsbud eller for å gjennomføre endringer i eierskap ifm. deling eller omstrukturering av eierverdier.

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les også om eierstrategier og bygging av eierverdier, om oppkjøpsprosesser, om salgsprosesser, om vekststrategier og om vekst og KPI design, om systematisk forretningsutvikling, mer om generasjonsskifte, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, om valget mellom finansielle eller industrielle investorer/eiere, om et alternativt syn på verdivurderinger, om finansiell restrukturering, om M&A interessekonflikter og god eierstyring, om bruk av strategiske allianser/joint ventures som eierstrategi, og om organisering og gjennomføring av strategiprosesser.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Relevante artikler i nedlastingssenteret: fagnotat #4: Eierstrategier og utvikling av eierverdier, fagnotat #5: Ansvarlig eierstyring og styrets rolle i M&A prosesser, fagnotat #15: Bør du velge finansielle eller industrielle eiere?, fagnotat #18: Vekststrategier - den viktigste driveren for økte eierverdier, fagnotat #19: Målstyring og KPIer for vekststrategier, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #21: Om disrupsjon – og konsekvenser for styrer og ledelse, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, fagnotat #23: Finansielle restruktureringer, fagnotat #24: Generasjonsskifte som styrt eierprosess, fagnotat #25: Finansieringsstrategier for vekstbedrifter, fagnotat #26: Et alternativt syn på verdivurderinger og finansmatematikk, eller fagnotat #27: Strategiske allianser og joint venture samarbeid.

Fakta

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter innen eierstrategier og eierprosesser, utvikling av finansieringsstrategier og gjennomføring av finansiering, generasjonsskifte og f.eks. oppkjøpsbeskyttelse. Typisk rolle er som konsulent / rådgiver og prosjektleder for eierprosesser i samarbeid med andre eksterne spesialister som f.eks. også inkluderer juridisk rådgiver og revisor.

 • 20+ gjennomførte eierprosesser, eierstrategier, generasjonsskifte og finansieringsstrategier / corporate finance prosjekter. Fokus på optimering av eierverdier, aksjelikviditet, budsituasjoner og beskyttelse mot oppkjøp, delinger/fisjoner, forhandlinger mellom eiergrupper og ombygging av eierstruktur, forhandlinger med finansielle og industrielle investorer og eiere. Disse prosjekttypene inngår også ofte som delprosjekter i forbindelse med omstruktureringer / restruktureringer.
  Deltakelse i styringsgrupper i et antall andre tilsvarende prosjekter som ekstern spesialist / ekspert.

 • Virksomhetsstørrelser fra ca. 10 – 5.000 MNOK.